Aktuelt

Nye straummålarar

I april starta Sunnfjord Energi monteringa av dei første nye, automatiske straummålarane hjå kundane sine. Dei store energiselskapa i fylket samarbeider om prosjektet.

SFE og Sunnfjord Energi vurderer tettare samarbeid

For å møte endringane i energisektoren og stå best rusta for framtida, vurderer Sogn og Fjordane Energi og Sunnfjord Energi å arbeide tettare saman.

Utbygging av Jølstra Kraftverk: Meld deg som lokal leverandør!

Sunnfjord Energi arbeider med eit prosjekt for utbygging av Jølstra Kraftverk i Jølster og Førde. Prosjektet er kostnadsrekna til 700 millionar kroner.

Mellombels redusert drift i Brulandsfossen kraftverk

Sunnfjord Energi skal gjennomføre revisjon av klappeluke i dammen til Brulandsfossen kraftverk. I det høvet må kraftverket stoggast eller køyrast på redusert effekt.

Mange utfordringar med straumprisportalen til Forbrukarrådet

Hard konkurranse i straummarknaden har dei siste åra pressa prisane ned til kunden sitt beste. Ut frå tilbakemeldingar frå kundar og forbrukartestar viser det seg at ikkje alle tilbod er like informative og tydelege.

Varsel om helikopteraktivitet i HAFS oktober 2016

Sunnfjord Energi Nett har i oktober synfaring med helikopter av liner i Fjaler, og deler av Askvoll og Hyllestad.

Konsernresultat på vel 16 millionar første halvår

Sunnfjord Energi fekk eit konsernresultat etter skatt på vel 16 millionar kroner første halvår 2016. Dette er omlag 4 mill. kroner lågare enn same periode i fjor.

NVE vil gje Sunnfjord Energi løyve til å byggje Jølstra Kraftverk

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) sende 6. juli 2016 over si innstilling til Olje- og energidepartementet (OED) og tilrår departementet å gje konsesjon til Sunnfjord Energi.

Fjernvarmeprosjekt i Førde vert realisert

Eigarane i Førdefjorden Energi AS, BKK Varme AS , Sunnfjord Energi AS og Førde kommune, har 17. juni 2016 vedteke å investere i eit fjernvarme- og fjernkjøleanlegg i Førde.

Generalforsamlinga i Sunnfjord Energi har valt nytt styre

På generalforsamlinga i Sunnfjord Energi 31. mai 2016 vart Arvid Andenæs vald til ny styreleiar.