Nyheitskategori: Aktuelt

132 kV Hålandsfossen – Lutelandet

Sunnfjord Energi AS har fått konsesjon til å byggje og drive ein om lag 29 km lang 132 kV kraftleidning frå Hålandsfossen transformatorstasjon til Lutelandet transformatorstasjon i Fjaler.

Varmgang i elektriske anlegg

Sunnfjord Energi har dei siste dagane fått melding frå bekymra kundar som har varmgang i sine elektriske anlegg. Det er spesielt anlegg med skrusikringar som skaper desse problema, og Sunnfjord Energi oppmodar alle med slike sikringar om å kontroller

Vindparken Havsul blir sett på vent

Eit prosjekt for etablering av vindparken Havsul vart sett i gang i 2008 då styresmaktene signaliserte at det ville bli satsa på offshore vindkraft. Dette er ikkje fulgt opp med verkemidlar, og vidare satsing vert lagt på vent.

Fornybare moglegheiter i Solund

Med ein visjon om å vere ei lokal drivkraft i lokalsamfunna har Sunnfjord Energi gjennom mange år lagt til rette for gode prosjekt i sitt dekningsområde.

Rett kompetanse kan bli mangelvare

Sunnfjord Energi vil i åra framover ha eit løpande behov for fleire ingeniørar. No håpar leiinga at fleire søkjer seg til yrkesfaglege studieretningar i vidaregåande opplæring.